งานรับสมัครนักศึกษา 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระบบสารสนเทศ
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
  กิจกรรมนักศึกษา 3/2559
  วันเปดภาคการศึกษาที่ 3/2559 ส.11 มี.ค.60 - อา.28 พ.ค.60
  การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน ส.11 มี.ค.60 - อา.19 มี.ค.60
  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร ส.11 มี.ค.60 - จ.20 มี.ค.60
  การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ (ฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) ศ.31 มี.ค.60 - อา.9 เม.ย.60
  การยื่นคํารองยกเลิกวิชาเรียน (W) จ.1 พ.ค.60- อา.14 พ.ค.60
  การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ จ.10 เม.ย.60 - ศ.2 มิ.ย.60
  การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) ส. 3 มิ.ย.60 - อา. 4 มิ.ย. 60
  การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา(สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย) จ.10 เม.ย. - จ.4 มิ.ย.60
 
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน มกราคม 2560)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 12 (ประจำเดือน ธันวาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 11 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 10 (ประจำเดือน ตุลาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 9 (ประจำเดือน กันยายน 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 8 (ประจำเดือน สิงหาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 7 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 6 (ประจำเดือน มิถุนายน 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 5 (ประจำเดือน พฤศภาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 4 (ประจำเดือน เมษายน 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน มีนาคม 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559)
 ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน มกราคม 2559)
กิจกรรมสำนัก
15/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560
07/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
24/02/26.... รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
23/02/2560.... ประชุมเตรียมความพร้อมงานรายงานตัวนัศึกษา ภาคปกติ ปี2560
21/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
17/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560
15/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
14/02/2560.... ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560
 
more
วิทยาลัยนานาชาติ
ตารางเรียนวิทยาลัยนานาชาติพระนคร 2/59
 
more
ประชาสัมพันธ์
16-03-2560 ขยายเวลาเพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 <>
16/03/2560 ขยายเวลากำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 <>
26/01/2560 ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
04/01/60..ตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/9/59..ตารางเรียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
02/02/60..ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559<>
28/02/60..ตารางเรียนนักศึกษากศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 <>
 
more
รวมรูปภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดทดสอบความสามารถเฉพาะด้านและทดสอบความรู้ทั่วไป

  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
  รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานรายงานตัวนัศึกษา ภาคปกติ ปี2560
 
more
 
  ผู้อำนวยการสำนัก


อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ปฎิทินวิชาการ
 ปฎิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษา
 ปฎิทินวิชาการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
  งานทะเบียนและวัดผล
  งานทะเบียนและวัดผล
  งานแผนการเรียนและตารางสอน
 งานแผนการเรียนและตารางสอน
  งานมาตรฐานหลักสูตร
  งานมาตรฐานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2558
  งานทุนสนับสนุนทางวิชาการ
  มคอ.
  ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046