Language
 
ขยายเวลารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

       ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ

 
งานรับสมัครนักศึกษา

  ภาคปกติ และ ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

 
ระบบสารสนเทศ

  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-office
  ระบบ e-Learning
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
แบบฟอร์มคำร้อง

 คำร้อง แบบ พน. ต่างๆ

 
คู่มือบริการประชาชน

 คู่มิอบริการประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557
 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2558
 ปีการศึกษา 2559

 
จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา

 2559

 
ตารางเรียนนักศึกษา

 ปีการศึกษา 2559

 
ตารางสอบนักศึกษา

 ปีการศึกษา 2559

 
งานมาตรฐานหลักสูตร

 รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2558
 แบบฟอร์มวาระการประชุมบริหารหลักสูตร
 หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว
 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
 คู่มือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
  แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
  เกณฑ์การพิจารณาสรรหา และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
  รหัสหลักสูตร
  ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
  แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์พิเศษ
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี2559

 
งานจัดทำผลงานทางวิชาการ

 เอกสารคู่มือขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี

 

  วิทยาลัยนานาชาติ

  ตารางเรียนวิทยาลัยนานาชาติพระนคร 2/59

   More
  ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัย

  05/01/60..ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
  5/01/60...ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  4/11/59...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559
  6/10/59…ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 2/2559
  4/10/59..ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 รอบ 3
  16/11/59...ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ปีการศึกษา 2560
  23/12/59..ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รอบ 3

   More
  ประชาสัมพันธ์

  04/01/60..ตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559<>
  การชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
  < 28/9/59..ตารางเรียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  < 28/9/59..ตารางเรียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  <16/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีจัดสรรโควต้าปี 2560<>
  22/9/59..ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

   More
  คำสั่ง มหาวิทยาลัย

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ 3/2558
  คำสั่งพบที่ปรึกษา 1/59 ภาค ปกติ และ ภาค กศ.พบ.
  คำสั่งพบที่ปรึกษา 2/59 ภาค ปกติ และภาค กศ.พบ.

   More
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS

  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 10 (ประจำเดือน ตุลาคม 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 9 (ประจำเดือน กันยายน 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 8 (ประจำเดือน สิงหาคม 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 7 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 6 (ประจำเดือน มิถุนายน 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 5 (ประจำเดือน พฤศภาคม 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 4 (ประจำเดือน เมษายน 2559)
  ส่งเสริมวิชาการ NEWS ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน มีนาคม 2559)

   More
  รวมรูปภาพกิจกรรม

    รายงานตัวนักศึกษาใหม่(โควตา) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
    ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 ธันวาคม 2559
    ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559

    เทศน์มหาชาติ 7/12/2559
    ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559
    พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัย ร.10 วันที่ 7 ธันวาคม 2559

   More
  ผู้อำนวยการสำนัก  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   
  สรุปจำนวนนักศึกษา

   ภาคการศึกษา 1/2559
   ภาคการศึกษา 2/2558
   ปีการศึกษา 2559
   สรุปจำนวนนักศึกษา/ชำระ ไม่ชำระ (เฉพาะบุคลากรภายใน)

   
  ปฎิทินวิชาการ

   ปฎิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษา
   ปฎิทินวิชาการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน

   
  กิจกรรมนักศึกษา 2/2559

    วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ.31 ต.ค.59 - ศ.10 ก.พ.60
    การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน จ.31 ต.ค.59 - อา.13 พ.ย.59
    ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร จ.31 ต.ค. - ส.19 พ.ย.59
    การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ (ฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) อา.20 พ.ย. - ศ.9 ธ.ค.59
    การขอผ่อนผันการชํารเงินและเสียค่าปรับ (ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) ส.10 ธ.ค. - พฤ.29 ธ.ค.59
    การยื่นคํารองยกเลิกวิชาเรียน (W) อ.17 ม.ค.- จ.30 ม.ค.60
    การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ ศ.30 ธ.ค.59 - ศ.24 ก.พ.60
    โอนผลการศึกษา และยกเวนผลการศึกษารายวิชา ของนักศึกษาใหม่ รุ่น42 ส.5 พ.ย.59 - อา.19 ก.พ.60
    การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ พ. 15 ก.พ. - พฤ. 23 ก.พ. 60
    การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) ส. 25 ก.พ. - อา. 26 ก.พ. 60
    การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา(สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย) อ.6 ธ.ค. - พ.23 ก.พ.60
    การสงผลการเรียน Online ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําเร็จการศึกษา ศ.24 ก.พ. - พฤ.9 มี.ค.60 ไมสําเร็จการศึกษา ศ.24 ก.พ. - พฤ.16 มี.ค.60

   
  มคอ.

   เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการบันทึก มคอ.7 14/5/58
    แบบฟอร์ม มคอ 3
    แบบฟอร์ม มคอ 4
    แบบฟอร์ม มคอ 5
    แบบฟอร์ม มคอ 6
    แบบฟอร์ม มคอ 7
   กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557
    กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558
    กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2559

   
  ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ

    ถาม-ตอบ ปัญหา ?

   
   

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


  ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
  ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

   

  Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046