Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
เปิดรับสมัครนักศึกษา 2561
23 มกราคม 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีรับตรง รอบที่ 2 (portfolio) รอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561