Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     เป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ  บริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ