Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
หน้าหลักงานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป GE
เกณฑ์ ขั้นตอน การสรรหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์