Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประชาสัมพันธ์ < <

20/06/2561 ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและกศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
30/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ด้วยวิธีการรับโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
17/05/2561 รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
21/05/60 ประกาศตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
23/04/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ
04/04/2561 กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2561 ปฏิทินการรับสมัคร กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 47
10/04/2561 ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

> > ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย < <

16/02/61...ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษา 3/2560
10/01/61...ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03/01/61...กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษา ที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค 1/2560
24/05/61...ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3
25/05/61...ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
01-06-61....ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
09-06-61....ประกาศกำหนดการพบที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานแผนการเรียนและตารางสอน

ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอบนักศึกษา
Mike
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Mike
แบบฟอร์มคำร้อง พน.นักศึกษา